top of page

עריכה פרטית לכתבי יד

  • שעה (1
  • מחיר משתנה
  • Customer's Place

תיאור השירות

שני סבבי עריכת מקור יסודית (ללא עריכה לשונית) של כתב היד. העריכה תכלול: עריכה ספרותית, עריכת תוכן ועריכה מבנית וסגנונית. כל אחד מן הסבבים יכלול הצעות לשיפור בסוגיות הבאות: מבנה העלילה והסיפור, העמקת קונפליקטים עלילתיים, בניית הדמויות ואיפיונן, הוספת (או גריעת) פרטי מידע ותיאורים, אמינות ועקביות עלילתית, משלב לשוני וסגנון ספרותי. כמו כן, יועברו ללקוח הערות קונקרטיות שמטרתן קיצור הטקסט והידוקו. בנוסף, לאחר הסבב השני, תועברנה ללקוח הערות עריכה נקודתיות בתוך הטקסט עצמו (באמצעות פונקציית "הערות" בוורד). בסיום כל סבב עריכה תוצגנה ההערות במסגרת פגישה. מחיר השירות הוא 750 שקלים לגיליון דפוס (ג"ד). המעוניינים מוזמנים לקבוע פגישת היכרות על מנת לבחון התאמה והיתכנות לתהליך.


מדיניות ביטולים

ביטול רכישת פעילויות (הרצאות/סדנאות) – ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010, פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות (במידה ומדובר בהרצאה, שירות או סדנה). בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪. בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל. ניתן לבצע את הביטול בלשונית "ביטול עסקה" או במייל office@magiotsri.com


פרטי איש הקשר

+972523532005

Office@magiotsri.com

HaHashmonaim St 98, Tel Aviv-Yafo, Israel


bottom of page