top of page

בניית תשתית עלילתית

  • שע
  • 3,450 שקלים חדשים
  • HaHashmonaim Street

תיאור השירות

לאחר פגישה עם הלקוח/ה, הכנת מסמך ובו הצעה למבנה עלילתי מסודר על פי תשתית "שלוש המערכות ושמונת המקטעים" (המבנה העלילתי המיושם בתסריטים הוליוודיים). במסגרת המסמך תפורט ההשתלשלות העלילתית המוצעת, מקטע אחר מקטע, תוך פירוט ההתפתחות העלילתית, שיבוץ של מירב האירועים הקיימים בכתב היד במתכונתו הנוכחית (ככל שניתן) במבנה המוצע, ומתן הצעה לשיא עלילתי עבור כל מקטע.


מדיניות ביטולים

ביטול רכישת פעילויות (הרצאות/סדנאות) – ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010, פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות (במידה ומדובר בהרצאה, שירות או סדנה). בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪. בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל. ניתן לבצע את הביטול בלשונית "ביטול עסקה" או במייל office@magiotsri.com


פרטי איש הקשר

  • HaHashmonaim St 98, Tel Aviv-Yafo, Israel

    +972523532005

    Office@magiotsri.com


bottom of page